Kulturní dědictví

Umělecké dědictví od 15. do 20. století

Dugi Rat artistic heritage

Přímořská (dolní) Poljica při vpádu Turků sice strádala jen nepřímo, avšak teprve když se vetřelci stáhli hlouběji do vnitrozemí (po letech 1699 a 1715), byly vytvořeny podmínky pro obnovu vesnic, zvýšení počtu obyvatel a posílení hospodářství. Dolní poljické vesnice byly založeny v místech, kde se stýkají flyšová pásma a strmé horské svahy; takové podmínky umožňovaly obyvatelstvu zaměřit se na polnohospodářství a pastevectví.
Takřka do konce 19. století spojení s mořem téměř neexistovalo. Přitom je třeba zdůraznit, že půdy vhodné k obdělávání v Jesenicích a Dućích mnoho nebylo, protože část pozemků patřila splitskému arcibiskupství a šlechtě ze sousedních měst Splitu a Omiše. Prostorové uspořádání vesnic proto bylo velice racionální; ve snaze ušetřit plodnou půdu se příbytky stavěly těsně vedle sebe a vytvářely tak typ semknutých sídlišť, jakých v podhůří vznikla celá řada.
Bylo zde důsledně provedeno organické sepětí osídlení s krajinou. Domy jsou seskupeny do větších či menších celků, jejich orientace není jednotná, většinou jsou situovány ve směru východ-západ a průčelí jsou proto otočená k jihu. Sedlové střechy jsou pokryty kamennými deskami, které jsou místy vyběleny a doplněny vikýři.
Postupem času procházely domy jistým vývojem. Nejstarší jsou postavené na úbočí a bezprostředně využívají daného terénu, s nímž jsou propojeny. Jejich zadní části jsou zabudovány ve svahu, kterým se přistupuje do patra. V některých starších případech jsou domy situovány kolmo na vrstevnici, se štíty směrem na jih a jsou postaveny z nepravidelných, hrubě otesaných kamenů o nestejné velikosti.
V dolní části jsou zdi nejen silnější, ale sestávají i z větších kamenných bloků; sporadická okna a dveře nemají stejnou velikost ani není vyvážený jejich vzájemný poměr. Ostění a nadpraží přitom tvoří velké kamenné kvádry (častými motivy jsou velké nadpražní překlady dveří v přízemí).
Místy jsou dochovány i dřevěné, lehce zaoblené nadedveřní trámy (na nadpražním překladu jednoho domu v Jesenicích je vytesaný rok 1740).

Architektura starobylých domů

The architecture of the old houses

Koncem 18. století nabývá stavitelství obytných domů jiných forem. Nejenže se monumentálnější stavení obracejí průčelími na jih, ale i zpracování kamene je vytříbenější, zdění sjednocenější, okna a dveře dostávají pravidelný rámec i harmonické rozvržení a objemy domů se prodlužují a rostou do výšky: do patra se vystupuje po vnějším schodišti, a když je dům dvoupatrový, tak do vyššího patra vede vnitřní dřevěné schodiště.
V takovém domě je definován i obsah: v přízemí je hospodářský prostor (sklípek, vzácně také stáj), zatímco poschodí slouží k bydlení. Kuchyně je ve zvláštním přízemním objektu, který je na obytný dům napojený nebo se o něj opírá. Vůči nim jsou soustředěny a na ně se napojují hospodářské stavby. Všechny stavební objekty tak tvoří zaokrouhlený celek, často utvářející dvůr. Jednotlivé spřízněné rodiny a rody se seskupují, spojují dohromady a vytvářejí organické celky spojené úzkými, křivolakými uličkami, přístupovým prostorem či schodišti, která jsou nejčastěji vydlážděná oblázky nebo různě velkými plochými kameny. Taková seskupení jsou ve všech vesnicích: uveďme na příklad domy Lozić v Krugu a Vojnović v Dućích. Obě seskupení vznikla během 18. a 19. století. Jak rodinné pozice sílily, tak se i komplex zaokrouhloval a vzrůstal.
V té době se kultivuje také okolní krajina: strmá flyšová pásma se zajišťují kamennými podezdívkami a ohradami, provádí se regulace pastvin, které se obehnávají zdivem a zpevňují, budují a rozšiřují se cesty, které jako hustá síť propojují vesnice s bližším i vzdálenějším okolím.
Nemáme spolehlivé údaje o tom, kdy byly postaveny kostely v Jesenicích, Zeljovićích, Krugu a Dućích. O všech jsou zmínky v souvislosti s vizitacemi arcibiskupa Stjepana Cupilliho roku 1711, avšak nebylo zjištěno, zda jsou to kostely středověké (přestavované a dostavované v 16. a 17. století), anebo byly postaveny jako nové a prostrannější poté, co Poljica přestala uznávat nadvládu Turků. Středověké jsou určitě kostely sv. Štěpána (Sustipan), sv. Ondřeje (Andrije) na Obliku (o kostel je zmínka v Poljickém statutu roku 1676; je také milníkem, který určuje často spornou hranici mezi vesnicemi Jesenice a Tugare) a sv. Maxima na kopci (na brdu) nad vesnicí Krug.

Poljica 19. století


Poljica vstoupily do 19. století poznamenány bilancí loupeží, vražd a strádání; přitom nadále žily podle stejných zásad, jaké vládly i v časech minulých. Společenské a hospodářské změny však přesto začaly postupně pronikat i do tohoto kraje. Vybudování komunikace od Splitu do Omiše (1856) a zahájení provozu parníkové linky, pro jejíž potřeby byla postavena přístaviště v Krile, Malém Ratu a Oriji, podmínily nejen orientaci obyvatelstva na námořnictví a obchod, ale způsobily i silnou migraci.
V Jesenicích byla roku 1867 otevřena i základní škola. Migraci obyvatelstva směrem k moři urychlilo vinohradnictví a pěstování višní pro potřeby širšího jadranského trhu, a posléze to byl i průmysl (továrna v Dugém Ratu byla založena roku 1911).
Nové činnosti zapojily patriarchální obyvatelstvo do modernějšího dění a událostí probíhajících v širším regionu, což mělo za výsledek postupný odklon od vesnického vzorce života. V Jesenicích, které se první zapojily do obchodování a převozu vína do Terstu a Rijeky, byla stará vesnice opuštěna koncem 19. století. Začaly se tehdy stavět domy podél pobřeží, avšak k rozvoji sídliště městského typu zde nedošlo, i když byly některé domy postaveny se zřetelnými stylovými znaky.
Z někdejšího zcela pustého pobřeží se stává prostor s izolovanou a individualizovanou výstavbou bez plánu a regulace. V této výstavbě z přelomu století vyniká přístavní sídliště Krilo s řadou harmonicky řešených domů s neostylovými znaky (hotel Primorje, domy Naranča, Ivanišević a jiné), dále dům Kapić na Suhém Potoku, domy Lozić a Brničević v Oriji, dům Kadić v Dugém Ratu a zejména domy Petrić v Malém Ratu. Obzvláště vyniká monumentální dům Filipa Petriće na mořském břehu (hotel Miramare) postavený roku 1911, v němž se prolínají prvky neostylu a secese. Byla to zároveň jádra budoucích sídlišť. Současně se stavělo i ve starých sídlištích: v Jesenicích farní dům, který má výrazné secesní ozdoby a charakter venkovského sídla uprostřed pěstěného parku.
Výstavbou továrny byly položeny základy sídliště v Dugém Ratu. Pro potřeby jejích zaměstnanců se začaly při mořském pobřeží stavět těžkopádná vícepatrová obydlí, zatímco na druhé straně i přistěhované obyvatelstvo stavělo bytové a hospodářské objekty, umístěné při dopravní komunikaci. Postupně se tak utvářelo sídliště průmyslového typu.

Dugi Rat

Intenzívní růst přímořských sídlišť je však jevem soudobým: stará sídliště v posledních čtyřech desetiletích nejen zcela zpustla, ale jsou z větší části i pobořena, zatímco přímoří osidlují nejen starousedlíci, ale i mnozí přistěhovalci ze vzdálenějších oblastí někdejší omišské obce. Za takové situace vyrostlo z Dugého Ratu větší sídliště, které se podle nového administrativního rozdělení státu stalo centrální obcí.

KOUTEK PRO PRONAJÍMATELE


OCHRANA ÚDAJŮ (GDPR)


PŘÍSTUP K INFORMACÍM

FOTOGALERIE

  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat
  • Fishermans in Dugi Rat