Historia

CZĘŚĆ PRZYBRZEŻNYCH POLJICA OD PREHISTORII DO NOWOŻYTNOŚCI

DUGI RAT - Jaskinia - Turska peć - Zeljovići Istnieją dowody archeologiczne w zachodniej części wybrzeża Poljica którego początki sięgają do epoki kamiennej.
Zarówno mieszkańcy i szersza publiczność są świadomi, że jaskinia – Pećina albo Turska Peć ( Piec turecka) powyżej miejscowości Željovići w Jesenice była wykorzystywana jako schronienie w czasie II wojny światowej. W bardzo dawnych czasach służyła jako jaskinia obronna, do której mieszkańcy wycofały się przed wrogiem. Najprawdopodobniej również służyła jako naturalna owczarnia.
Dziś jest znana w kręgach zawodowych i naukowych jako prehistoryczne miejsce, które posiada najstarsze znane ślady życia ludzkiego w obszarze Poljica i Omiš.
Dno jaskini składa się z dość luźnej warstwy humusu pod którym leżą grubsze warstwy pochodzące z epoki holocenu złożone więcej niż trzy, a może osiem tysiące lat.
DUGI RAT - Ponistrice - Zeljovići Nie daleko od tej jaskini, sto metrów poniżej i na zachodzie, jest inna, mniejsza jaskinia, lokalnie znana jako Ponistrice, której podłoga jest pokryta brekcją kostną, brązową gliną oraz wieloma kamieniami. Kilka narzędzi krzemiennych zostały znalezione w tej osadzie, co wskazuje obecność człowieka we wczesnym paleolitu. Liczne i zróżnicowane szczątki zostały znalezione w jaskinie Turska peć, obok kości zwierzęcych głównie ceramiczne artefakty, wyroby krzemienne i wyroby gliniane, a wyroby z kości są mniej liczne. Biorąc pod uwagę aktualny poziom badań stwierdzono, że najstarsi mieszkańcy jaskini należały do "Impresso" grupy kulturowej lub były ludzie wczesnego neolitu.
Ozdobne motywy z tej grupy zostały wykonane z krawędziami żebrowanych muszli - Cardium.
DUGI RAT - Sumpetarski kartulariusz Przykłady pierwszych okazów neolitycznych są widoczne w ustaleniach „grupy kulturowej z wyspy Hvar“.
Te znaleziska archeologiczne są porównywalne pod każdym względem z tymi z jaskiń Markova i Grapčeva na wyspie Hvar, a także z innymi neolitycznymi jaskiniami w Šibeniku i obszaru Poljica, które pod względem kultury wchodzą w tzw obwód wybrzeża Adriatyku lub szerszego ugrupowania Śródziemnego neolitu.
Przypadkowe odkrycia prehistoryczne z jaskini na Babnjačy należą do tej samej grupy.
Z pewnością najstarsze ślady działalności człowieka odkryte do dzisiaj są z jaskiń Turska peć i Ponistrice.
DUGI RAT - Duće - kamienny napis Istnieją dowody ciągłego osadnictwa w przybrzeżnych Poljicach tylko z końca epoki brązu i epoki żelaza.
Zorganizowane życie jest wskazane przez obecność fortów i kopców.
Forty znajdują się najczęściej na szczytach wzgórz, w strategicznych punktach, z których można monitorować większy obszar i które zapewniają ochronę, a służyły jako ostoi na pobyt czasowy (schroniska) oraz schronienie przed wrogami.
Niektóre z tych fortów służyły jako wartownie na drogach.
Nad jaskninią Turska peć znajdują się pozostałości fortu Barić i na Letušy powyżej miejscowości Željovići jest duży półokrągły fort, który, podobnie jak fort w Babin Kuk na zachodzie od kościoła św. Maksyma, może też był miejscem zamieszkania. Dalej na wschód znajdują się pozostałości fortu Jurišić powyżej Duće. Na szczycie wschodnim, Babnjačy powyżej wsi Priko znajduje się fort z szerokim kamiennym nasypem, który był niezwykle ważny strategicznie, ponieważ służył do kontrolowania kanału Bračkiego i ląda góry Mosor i jako wartownia ważnego fortu Gradac powyżej miejscowości Zakučac. Niektóre kopce były niegdyś cmentarze z licznymi grobami; inni wskazują na wcześniejszą obecność plemion iliryjskich, na przykład znany kamienny nasyp, od cypla Orij do kościoła świętego Marka w Duće, "Mucla longa" w Sumpetarskim kartulariuszu lub "Per Sassa" w austriackim rejestrze składek i kopiec Pišćenica który wyznacza granicę między plemionami Pituntiny i Narestiny.

DDUGI RAT - Sustipan - stary ołtarz kościóła

DUGI RAT - Duće - Płyta pamiątkowa

Kamienne napisy - Narestina
Ojciec Frane Bulić
Sumpetarski kartulariusz
Podwójny kościół św. Szczepana

DUGI RAT - Święty Maksym

Kiedy w jesień 1991 roku archeolog Romeo Jerčić oraz prof. Ante Novaković znaleźli kamienny napis noszący nazwę Narestina w piwnicy pani Juliji Klarić, wdowy po poecie Branko Klarić, do czasu tego odkrycia, jedyny fizyczny dowód na istnienie plemienia Nerastina, inny niż w pisemnych starożytnych źródłach, były dwa kamienia graniczne znalezione dawno temu.
Kamienny napis pochodzi prawdopodobnie z Sustipanu. Jest to płyta o wymiarach 43x33x17 cm, 4 cm szerokości formowania krawędzi i 2,6 cm wysokości znaków tekstowych. Napis mówi o świątyni poświęconej Diany i Asklepiosowi, której ludzie Nerastina całkowicie odnowili.

Jeden dodatkowy fragment napisu, o wymiarach 22x18x11 cm, który wspomina Nerastiny, znalazł jesienią 1991 Romeo Jerčić w kamienistym brzegu wokół swej ziemi w Sustipanu. Ten napis jest bardzo podobny, mając prawie taką samą wielkość znaków i zarówno odnoszący się do odnowienia jakiegoś budynku publicznego.

DUGI RAT - Dzwonnica kościoła w Sustipanu

W 1914 roku ojciec Frane Bulić poinformował, że Filip Kalebić, syn Ivana, znalazł na swojej ziemi w Sustipanu wielu starożytnych murów, pięć podstaw, wiele materiałów budowlanych, części białą mozaikę itp. Na tym samym gruncie nadal istnieją dwa fragmenty architrawu z napisem i części kolumny o średnicy 50 cm i długości 130 cm. Te architrawy zostały następnie wykorzystane jako odważniki do wyciskania oliwek. Wymiary tych dwóch belek kamiennych, 153x66x42 cm, są imponujące i prawdopodobnie są częściami większych budynków z czasów wcześniejszych. Wyrzeźbiony tekst z literami o 7 cm wysokości:
EX TESTAMENT (O) (P) ATER FECIT
Jest możliwe, że to odnosi się do świątyni, o której już była mowa, a możliwe jest również, że odnosi się do starożytnego monumentalnego grobu wymienionego przez ojca Frany Bulicia.
Jak widzieliśmy, do tej pory nie mieliśmy jakikolwiek fizyczny dowód z kultów Nerastin; sąsiedni Pituntini czczili Sylwana, Onastini Libera i Augusta.
Z odniesieniami do Diany i Asklepiosa mamy pełniejszy obraz kultów iliryjskich plemion żyjących pomiędzy rzekami Cetina i Žrnovnica.

DUGI RAT - Dzwonnica starego kościoła

Najbardziej informacji o średniowiecznych Poljicach znaleziono w Sumpetarskim kartulariuszu benedyktyńskiego klasztoru Św. Piotra (Sumpetar). Te bezcenne dokumenty, obecnie przechowywane w archiwum kapituły metropolitalnej w Splicie, zawierają cenne dane o życiu szlachcica ze Splitu Petra Crnego Gumajeva, który zbudował klasztor benedyktynów na swojej ziemi (w 1080 roku) na własny koszt, obok wcześniej zbudowanego kościóła św. Piotra.
W późniejszych latach swojego życia, Petar Crni idzie do klasztoru, założonego przez niego i jego żonę Anę. Przyjął habit benedyktyński i później zmarł w klasztorze. Został pochowany w sarkofagu wczesnego okresu chrześcijaństwa z napisem, który można teraz zobaczyć w Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych w Splicie. Sumpetarski kartulariusz, jest w istocie opis stanu geograficznego obdarowania, które miało swoje największe majątki w strefie przybrzeżnych Poljicach. Jest zatem dokumentem pierwszej klasy, który pokazuje toponimię i gospodarcze stosunki obszaru w średniowieczu. Klasztor św. Piotra przestał istnieć w czasie najazdu tatarskiego w Chorwacji, a od 14 wieku opuszczony klasztor przekazan do archidiecezji Splitu. Zrujnowany kościół został następnie odbudowany i przednia część sarkofagu Piotra dostała nową funkcję: jako mensa ołtarzowa w nowym kościele. Jest to znane tylko z zachowanej dokumentacji archeologicznej.

DUGI RAT - Sustipan - Podwójny kościół

W okolicach św. Piotra w Sustipanu znajduje się podwójny kościół św. Szczepana z wczesnoromańskimi stylistycznymi szczegółami , który został wykonany w ramach kompleksu wczesnego chrześcijańskiego, który jeszcze czeka na dalsze badania. Północny kościół jest pod wezwaniem św. Antoniego opata i południowy świętego Szczepana. Ten ostatni jest ozdobiony marmurową przegrodą ołtarzową bez szczytu lub architrawu. Różne części są wykonane z różnych rodzajów marmuru, a to może być dokładnie datowane na 11 wiek. Potrzebne będą systematyczne badania w celu ustalenia, czy ta przegroda ołtarzowa należała kiedyś do kościoła św. Szczepana lub do starego kościoła św. Piotra. Od innych zabytków wczesnego średniowiecza należy wspomnieć wczesne średniowieczne kościóły na górze: kościół świętego Andrzeja, św. Maksym ze średniowiecznym cmentarzem z kamiennymi płytami i kościół Matki Boskiej Śnieżnej (Stomorica) powyżej miejscowości Duće, z bardzo ciekawym cmentarzem w którym monolityczne płyty kamienne pokrywają naturalne szczeliny skalne. Kościół i cmentarz św Marka w Duće zostały zbudowane dokładnie na zewnętrznej granicy plemion Narestin i Onastin na przełomie średniowiecza.


Nie wiadomo, w jakim stopniu ten region był przedmiotem zewnętrznych ataków podczas jego osiedlania przez Chorwatów, i wcześniej, w czasie wojen bizantyjsko-gotyckich, gdy górskie schronienia ponownie wykorzystywane przez ludność tubylcza, która wycofała się do starych osiedli w Poljicach przybrzeżnych.

Pierwsze znaczące raporty o pierwszych osadników są w dokumentach takich jak czyny oddawania przez chorwackich władców narodowych.
Traktat pokojowy z 839 roku między chorwackim księciem Mislavem i weneckim dożą Tradenikiem wspomina św. Marcin w Podstrany.

Kwestia przynależności politycznej terytorium Poljica przybrzeżnych w tym czasie ma różne aspekty, części przybrzeżne i zachodnie śródkowych Poljic uznają autorytet:

- władcy neretwańskiego,
- władcy chorwackiego
- lub arcybiskupa Splitu.

Późniejsze próby uzurpacji feudalnej tego obszaru pośpieszyły utworzenie Księstwa Poljica, które było w stanie lepiej oprzeć się interesu innych władców (rodzinami Kačić, Šubić i kleru ze Splitu).
Strefa przybrzeżna została częścią Księstwa Poljica od roku 1444 aż do jej rozpadu w okresie panowania Francuzów.DUGI RAT - Duće - detal kościoła Od czasów greckiej kolonizacji wschodniego Adriatyku istnieją dowody plemion Nesti i Bulini na wybrzeżu pomiędzy Splitem i Omišem, co jest logiczne, ponieważ jest blisko do jednego z pierwszych centrów handlowych Issy (wyspa Vis) na lądzie - Epetion, który był położony przy ujściu rzeki Žrnovnica.
Z tego okresu w obszarze wzgórza Mutogras znaleziono helleńskie groby z wieloma fragmentami ceramiki greckiej i wiele innych przedmiotów, wskazujących na obecność połączeń kulturalnych i handlowych ludności Issy i rdzennej ludności iliryjskiej.
Gdy Ilirowie (Delmati) umocnili pozycję w obszarze pomiędzy rzekami Krka i Cetina, zamieszkali też w rejonie Poljica. Historyk Pliniusz wspomina trzy delmatskie plemiona żyjące między dwoma rzekami Žrnovnica i Cetina i cytadele Petuntium, Nareste i Oneum.
Zostały znalezione i kamienne granicy z napisami, które oznaczają terytoria zamieszkane przez plemiona; pierwsza z nich w miejscu Krč w pobliżu kościoła św. Łukasza w Dubrawy, która pochodzi z pierwszego wieku. Umieszczono ją tam w czasie sporu granicznego, który po raz drugi został potwierdzony w sądzie na zlecenie gubernatora prowincji Pison za panowania cesarza Klaudiusza. Napis z oznakowaniem terytoria Narestina i Onastina został znaleziony w pobliżu kościoła św. Jana w Grebenu nad cmentarzem Sustipan i pochodzi z czasów cesarza Kaliguli.
DUGI RAT - Sumpetar - Kościół św. Szczepana Obiekt zabytkowy Sustipan, chociaż nigdy systematycznie badany, obfituje w starożytnych pozostałości archeologicznych; na przykład napisy o charakterze sepulkralnym (epitafium), numizmatyka, ceramika późnego antyku (terra sigilatta), rozrzucone kawałki mozaiki i niektóre elementy architektoniczne (tegule pansiana - płytki) wskazujące na istnienie starożytnej wiejskiej willy (villa rustica). Obszar wokół Trsteniku ma mnóstwo kamiennych artefaktów służących do przetwarzania oliwek (trapetum - mlyn, części pras oliwnych, kamienne żarna oliwne i tym podobne). W całym obszarze od Suhiego Potoku przez Sustipan i Stiničin do Soliny istnieją dowody na istnienie ludzkiej aktywności gospodarczej w wielu osłoniętych zatok. Fragmenty mozaiki znalezione w Dugim Racie blisko Žilići też należą do rzymskiej willi.
DUGI RAT - Jesenice - stara wieś Obszar Krilo Jesenice zamieszkali Rzymianie zmieszani z plemionami Nerastini i Pituntini, którzy później wykorzystali z zasobów, które Rzymianie pozostawili, mianowicie w regionie Gradišće znajdują się pozostałości rzymskiej nekropolii z grobami podobnymi do nekropolii Manastirine w Salonie, a starsza literatura wymienia części mozaiki, starożytne monety, resztki murów i zbiornik wody pokryty wapnem hydraulicznym, części którego są widoczne do dziś.
Przypadkowe starożytne odkrycia są dokonywane w Željovići, niedaleko św. Jana w Grebenu, w miejscowości Krug, gdzie znajduje się bardzo ciekawy spolium - krzyż akroterion na absydzie kościoła Matki Boskiej, rzeźbiony z rzymskiej steli z fragmentami inskrypcji: DM CESIE DE (functae) i dalej na wschód, na cmentarzu św Marka w Duće.
Wszystkie te wyniki wskazują na stopień zamieszkania i bogate życie gospodarcze w dawnych czasach w tym regionie.
DUGI RAT - Sumpetar - Kościół św. Szczepana Pozostałości wczesnochrześcijańskiej bazyliki trzynawowej znaleziono w dużej zatoce Sumpetaru w 1911 roku, w miejscu, gdzie w 11 wieku Petar Crni zbudował klasztor benedyktyński i kościół św. Piotra, który ewidentnie zbudowany na budynku dawnym, którego nazwę też wziął.
Fundamenty tego kościoła nie są zachowane dziś, bo dom rodzinny został zbudowany na tym miejscu. Jedyny dowód pochodzi od dokumentacji wykopalisk archeologicznych w pobliżu, które zawierają fragmenty inskrypcji z 6 wieku. Takie datowanie zostało potwierdzone przez szereg fragmentów kamiennych, bazy kolumn, kapitelów, części chrześcijańskich sarkofagów.
Przy tym kościele znajdują się również pozostałości innej wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Szczepana z cmentarzem, o imponującej długości około 30 m, z częściami sarkofagów, akroterionu i pokryw. W wykopaliskach w pobliżu starego cmentarza znaleziono wiele kamiennych i marmurowych fragmentów wielkiej wartości artystycznej, potwierdzających znaczenie kościoła i miejsca do którego należał.
Pozostałości dwie absydy i średniowieczny podwójny kościół św. Szczepana, później odnowiony, pokazują ciągłość użytkowania sakralnych miejsc aż do dnia dzisiejszego. Elementy arhitektury późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa wbudowane w romańskim kościele św. Piotra w Priko, a można przypuszczać, że istniała duża bazylika późnej starożytności w pobliżu, z której ozdobne elementy architektoniczne później zostały wbudowane w kościół św. Piotra: transenne (ażurowe płyty), pilastry, imposty, kapitely i części sarkofagów pochodzą z 5 lub 6 wieku. Istnieją też ślady rzeźby wczesnego chrześcijaństwa niedaleko Świętego Jana w Grebenu.