Povijest

DIO PRIMORSKIH POLJICA OD PRETPOVIJESTI DO NOVOG VIJEKA

DUGI RAT - Pećina - Turska peć - Zeljovići možemo arheološki pratiti još od kamenog doba.
Naime, spilja Pećina ili Turska peć, iznad zaseoka Zeljovići u Jesenicama, poznata je mještanima i široj javnosti kao utočište za II. svjetskog rata. U daljoj prošlosti bilja je tu i ''obrambena'' pećina u koju se narod povlačio pred neprijateljem, a vjerojatno je služila i kao prirodni tor.
Danas je, pak, znano da je spilja već godinama u stručnim i znanstvenim krugovima označena kao značajno pretpovijesno nalazište koje ima zasad najstarije tragove o životu čovjeka u poljičko – omiškome kraju.
Tlo spilje čini srazmjerno rahli humusni sloj ispod kojega leže deblje naslage holocenske starosti nataložene prije više od tri do možda osam tisuća godina.
DUGI RAT - Ponistrice - Zeljovići Nedaleko od ove spilje, stotinjak metara niže i zapadnije, smještena je još jedna manja, u narodu zvana Ponistrice, koja je u temeljima ispunjena tzv."koštanim brečama", a njih pokriva smeđa ilovača s mnogo kamenja. U toj taložini raspoznato je nekoliko komada kremenog oruđa koje ukazuje na prisutnost čovjeka mlađeg paleolitika koji je živio u ovom kraju. Ostatci otkrivene materijalne kulture iz spilje Turske peći brojni su i raznovrsni; uz životinjske kosti prevladavaju proizvodi od keramike, zatim kremeni proizvodi, dok su izrađevine od kosti manje zastupljene. S obzirom na današnji stupanj istraženosti ustanovljeno je da su najstariji stanovnici spilje pripadnici impresso kulturne skupine ili ljudi starijeg neolitika.
Dekorativni motivi ove skupine ukrašavani su rubom rebraste školjke – Cardium (Čančica).
DUGI RAT - Sumpetarski kartular Zastupljenost mlađeg neolitika ogleda se iz nalaza ''Hvarske kulturne skupine''.
Ovi arheološki nalazi na svaki se način mogu usporediti s nalazima iz Markove i Grapčeve spilje na otoku Hvaru, a i s ostalim neolitičkim spiljskim nalazima iz šibenskoga i poljičkog područja, koji kulturno pripadaju nizu tzv. jadranskoga litoralnog sklopa, odnosno širem kulturnom sklopu sredozemnog neolitika.
Ovim dvjema spiljama možemo dodati i slučajne pretpovijesne nalaze iz spilje na Babnjači.
Arheološka iznašašća iz Turske peći i Ponistrica svakako su zasad najstariji tragovi ljudskog djelovanja u ovom kraju.
DUGI RAT - Duće - kameni natpis O trajnijoj naseljenosti Primorskih Poljica može se govoriti tek od kasnobrončanog i željaznog doba.
Posvjedočenje o osmišljenom življenju u ovim prostorima daju nam gradine i gomile.
Gradine se najčešće podižu na uzvisinama i vrhovima brda, na strateškim mjestima s kojih se mogao motriti širi prostor, a i zaštititi vlastiti, a služile su kao pribježišta (refugiji) za privremeno boravljenje i zaklon od neprijatelja.
Poneke gradine služile su kao stražarnice iznad putova, prijevoja i klanaca.
Iznad Turske peći je Barića gradina, na Letuši iznad Zaljovića velika polukružna gradina, koja bi kao i gradina na Babinu kuku, zapadno od crkve Sv. Maksima, mogla biti naseobinskog karaktera. Istočnije su Jurišića gradina nad Dućama, na najistočnijem vrhu Babnjači nad Prikom gradina je osnažena širokim kamenim nasipom, a iznimno je strateški važna, jer kontrolira Brački kanal, mosorsko zaleđe i predstraža je važnom Gradcu iznad Zakučca. Neke su gomile služile kao groblja s nekoliko grobova, a poneke kao oznake ilirskih plemena – poznati granični kameni nasip od rta Orija do crkve Sv. Marka u Dućama ''Mucla longa'' iz Sumpetarskog kartulara ili ''Per sassa'' iz austrijskoga katastika, gomila Piščenica koja označava granicu između Putuntina i Narestina.

DDUGI RAT - Sustipan - stari crkveni oltar

DUGI RAT - Duće - Memorijalna ploča

Kameni natpisi - Narestina
Don Frane Bulić
Sumpetarski kartular
Dvostruka crkva Sv. Stjepana

DUGI RAT - Saint Maxim

Kad su u jesen godine 1991. arheolog Romeo Jerčić i prof. Ante Novaković pronašli u konobi gospođe Julije Klarić, udovice pjesnika Branka Klarića, kameni natpis s imenom Narestina, dva davno pronađena terminacijska kamena dotad su bila jedina kamena posvjedočenja o plemenu Narestina, osim pisanih antičkih izvora.
Kameni natpis vjerojatno potječe sa Sustipana. To je ploča dimenzija 43x33x17 cm, s rubnom profilacijom širine 4 cm, dok su slovni znakovi visoki 2,6 cm. Natpis govori o hramu posvećenome Dijani i Asklepiju koji je narod Nerastina iz temelja obnovio.

Još jedan ulomak natpisa, dimenzija 22x18x11 cm, koji spominje Nerastine, pronašao je u jesen 1991. god. Romeo Jerčić u kamenoj međi na svojoj zemlji u Sustipanu. I ovdje se radilo o vrlo sličnom natpisu, s gotovo istim dimenzijama slovnih znakova, a isto se tako govori o obnovi neke javne građevine.

DUGI RAT - Zvonik crkve na Sustipanu

je godine 1914. objelodanio da je Filip Kalebić, pok. Ivana, na svojoj zemlji u Sustipanu pronašao mnoge antičke zidove, pet baza, mnogo građevinskog materijala, dijelove bijelog mozaika, i dr. Na istoj zemlji i danas se nalaze dva komada arhitrava s natpisom te dio stupa promjera 50 cm i dužine 130 cm. Arhitravi su sekundarno upotrijebljeni kao kameni utezi preše za masline (stipites). Dimenzije ovih dvaju kamenih greda od 153x66x42 cm su impozantne i vjerojatno su dijelovi neke veće građevine iz ranijeg vremena. Na njima se čita, uklesano finom kapitalom (slova visine 7 cm):
EX TESTAMENT (O) (P)ATER FECIT
Ovdje bi se ipak moglo raditi o hramu o kojemu možda imamo i ove novopronađene, gore spomenute natpise, ili možda o monumentalnoj antičkoj grobnici koju spominje don Frane Bulić.
Kako vidimo, dosad jedino nismo imali kamena posvjedočenja koje su kultove štovali Nerastini, dok su susjedi Pituntini štovali Silvana, Onastini Libera i Augusta.
S Dijanom i Asklepijem imamo potpuniju sliku kultova ilirskih plemena nastanjenih između Cetine i Žrnovnice.

DUGI RAT - Zvonik stare crkve

Najviše podataka o srednjovjekovnim Poljicima nalazimo u Sumpetarskom kartularu benediktinskog samostana Sv. Petra u Selu (Sumpetar). U ovim dragocjenim listinama koje se čuvaju u arhivu metropolitanskog kaptola u Splitu, nalaze se vrijedni podaci o životu splitskoga plemića Petra Crnog Guamajeva, koji je svojim novcem i na vlastitu zemljištu sagradio benediktinski samostan (1080. godine), uz ranije sagrađenu crkvu Sv. Petra.
U visokim godinama svojega života Petar Crni odlazi u samostan, oblači benediktinski habit i kasnije umire u samostanu koji je sa ženom Anom utemeljio. Zakopan je u ranokršćanskom sarkofagu od kojega se natpis sačuvao do današnjeg dana u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.
Sumpetarski kartular u osnovi je zemljopisno stanje zadužbine koja je najveće posjede imala u predjelu Primorskih Poljica, pa je stoga prvorazredan dokument toponomastike i gospodarskih odnosa ovoga kraja u srednjem vijeku. Samostan Sv. Petra u selu je prestao postojati u doba provale Mongola u Hrvatsku, a već će u 14. st. posjedi i napušteni samostan pripasti splitskoj nadbiskupiji i tada će se zapuštena crkva početi obnavljati. Upravo je u to vrijeme prednja strana Petrova sarkofaga sekundarno upotrijebljena kao oltarna menza nove crkve, koju danas prepoznajemo jedino iz sačuvane arheološke dokumentacije.

DUGI RAT - Sustipan - Dvostruka crkva

U neposrednoj blizini Sv. Petra, na Sustipanu se nalazi dvostruka crkva Sv. Stjepana s ranoromaničkim stilskim oznakama, smještena unutar pretpostavljenoga ranokršćanskog kompleksa koji je danas nedovoljno istražen. Sjeverna crkvica posvećena je Sv. Antonu Opatu, a južna Sv. Stjepanu. Ova potonja urešena je mramornom oltarnom pregradom bez zabat i arhitrava, dijelovi su izrađeni od različite vrste mramora, a približno se mogu datirati u 11. stoljeće. Bez sustavnijih istraživanja danas je teško utvrditi kojoj je crkvi pripadala ova oltarna pregrada, Sv. Stjepanu ili staroj crkvi Sv. Petra. Od ranosrednjovjekovnih spomenika svakako nam je spomenuti ranosrednjovjekovne crkvice na planinskoj kamenoj kosi: Sv. Andrija na Obliku, Sv. Maksim s pripadajućim srednjovjekovnim grobljem s kamenim poklopnicama i crkva Gospe od Sniga (Stomorica) nad Dućama, s vrlo zanimljivim grobištem s monolitnim kamenim poklopnicama koje natkrivaju prirodne procjepe u kamenjaru. Na prijelazu iz srednjega vijeka u novije vremensko razdoblje sagrađeni su crkva i grobište Sv. Marka u Dućama, točno na završetku granice ilirskih plemena Narestina i Onastina.


Nije nam poznato koliko je u vrijeme hrvatskoga doseljenja ovo područje bilo izloženo napadima, kao i u prethodnim bizantsko-gotskim ratovima kada su ponovno oživjeli refugiji (pribježišta) u planini, gdje se starosjedilačko pučanstvo povlači u stare podgradinske naseobine u poljičkom primorju.

Prva značajnija izvješća o prvim doseljenicima bilježimo u ispravama, darovnicama hrvatskih narodnih vladara.

Mir sklopljen godine 839. između hrvatskog kneza Mislava i mletačkog dužda Tradenika spominje Sveti Martin u Podstrani.

Pitanje političke pripadnosti teritorija Primorskih Poljica u tom vremenu je višeznačno, primorje i zapadni dio Srednjih Poljica priznavali su vlast:

- neretvanskog vladara
– hrvatskog vladara,
- ili splitskog nadbiskupa.

Kasnija feudalna posezanja za ovim teritorijem ubrzat će stvaranje Poljičke kneževine, koja bi se na taj način oduprla interesima sa strana (Kačići – Rajnerije (Sv. Arnir), Šubići i splitski kaptol).
Ovaj primorski dio ulazi tek 1444. u sastav Poljičke kneževine, kamo će pripadati do rasula u doba francuske vladavine.DUGI RAT - Duće - crkveni detalj Istodobno s grčkom kolonizacijom na istočnoj obali Jadrana, na dijelu jadranske obale, između Splita i Omiša, spominju se plemena Nesti i Bulini, što je logično s obzirom da je u blizini bio jedan od prvih isejskih emporija na kopnu – Epetion, na ušću Žrnovnice.
Iz tog doba na području brda Mutograsa pronađeni su helenistički grobovi s mnogo ulomaka grčke keramike, a i mnogo drugih artefakata koji svjedoče o kulturnim i trgovačkim vezama isejskog i starosjedilačkog ilirskog pučanstva.
Kad su se Delmati učvrstili na području između Krke i Cetine, naselili su i područje Poljica. Povjesničar Plinije spominje tri delmatska plemena nastanjena između dviju rijeka, Žrnovnice i Cetine, a na ovome području spominje i kastele Petuntium, Nareste i Oneum.
Pronađeni su i granični (terminacijski) natpisi između ovih plemena, prvi na lokalitetu Krč blizu crkve Sv. Luke na Dubravi, datiran u 1. st., postavljen zbog sporne granice, koja je po drugi put potvrđena sudskim putem po nalogu namjesnika provincije Pisona, a u doba cara Klaudija. Terminacijski natpis o granicama Narestina i Onastina pronađen je na lokalitetu Greben kod crkve Sv. Ivana, nad grobljem Sustipanom, a datiran je u vrijeme cara Kaligule.
DUGI RAT - Sumpetar - Crkva Sv. Stjepana Lokalitet Sustipan, iako nije nikad sustavno istraživan, obiluje antičkim arheološkim ostacima, poglavito natpisima sepulkralnog karaktera (nadgrobnim natpisima), numizmatikom, kasno-antičkom keramikom (terra sigilatta), razasutim dijelovima mozaika i nekim arhitektonskim elementima (tegule pansiana) koji upućuju na postojanje antičke ville rustice. Širi lokalitet Trstenik doista je iznimno bogat kamenim dijelovima za preradu maslina (torkulari, dijelovi tijeska, kamenice za ulje i slično). U cjelini područje od Suhog Potoka preko Sustipana, Stiničina do Solina pokazuje u većoj ili manjoj mjeri postojanje gospodarskih sklopova sagrađenih u prostoru zaklonjene uvale. Pronađeni segmenti mozaika u Dugom Ratu kod Žilića kuća pripadaju isto tako rimskoj vili.
DUGI RAT - Jesenice - staro selo Predio današnjega Krila Jesenica bio je isto tako naseljen Rimljanima pomiješanima s Narestinima i Pituntinima, koji kasnije naslijediše stečevine rimske vlasti: naime, na predjelu Gradišće vidljiva je rimska nekropola s grobovima sličnima onim s Manastirina iz Salone, a u starijoj literaturi spominju se i dijelovi mozaika, antički novac, ostaci antičkih zidova i cisterna obložena hidrauličnom žbukom, koje su dijelovi i danas vidljivi.
Slučajna antička iznašašća možemo pratiti u Zeljovićima, kod Sv. Ivana na Grebenu, u Krugu, gdje je vrlo zanimljiva spolija – križ akroterij na apsidi Gospine crkve isklesan od rimske nadgrobne stele s dijelovima natpisa DM CESIE DE (functae) i istočnije na grobištu Sv. Marka u Dućama.
Svi ovi nalazi mogu nam posvjedočiti o izuzetnoj naseljenosti i razgranatom gospodarskom životu u antičko doba na ovim prostorima.
DUGI RAT - Sumpetar - Crkva Sv. Stjepana U prostranoj uvali u današnjem Sumpetru otkriveni su godine 1911. ostaci ranokršćanske trobrodne bazilike na mjestu gdje je u 11. stoljeću Petar Crni podigao benediktinski samostan i crkvu Sv. Petra, koja je jamačno i naslijedila bivšu građevinu i titulara.
Temelji ove crkve nisu se danas sačuvali, jer je na njezinu mjestu podignuta obiteljska kuća, te su nam danas dostupna samo terenska arheološka izvješća i fragmenti natpisa iz 6. stoljeća. Takvu dataciju potvrđuje niz ulomaka kamene dekorativne plastike, baza stupova, kapitela i dijelova ranokršćanskih sarkofaga.
U blizini ove crkve nalaze se ostaci druge ranokršćanske, cemeterijalne (grobišne) bazilike Sv. Stjepana velikih dimenzija (dužina oko 30 metara), a dijelovi sarkofaga, akroterija i poklopaca potvrđuju njezinu ukopnu namjenu. U radovima oko uređenja staroga groblja iskopano je mnogo kamenih i mramornih ulomaka visoke umjetničke vrijednosti, koji potvrđuju značenje tadašnjeg crkvenog objekta i naselja koje mu je pripadalo.
Ostaci temelja dviju apsida i srednjevjekovna mala dvojna crkva Sv. Stjepana koja se kasnije obnavlja pokazuju nam kontinuitet sakralnog prostora do današnjih dana. Kasnoantičke ranokršćanske dijelove arhitekture možemo vidjeti ugrađene u ranoromaničkoj crkvi Sv. Petra na Priku, gdje se na bliskom lokalitetu može pretpostaviti postojanje jedne velike kanoantičke bazilike, naime svi dekorativni arhitektonski elementi kasnije ugrađenu u crkvu Sv. Petra: tranzene, pilastri, imposti, kapiteli i dijelovi sarkofaga pripadaju 5. ili 6. stoljeću. Tragove ranokršćanske plastike možemo tražiti i kod Sv. Ivana na Grebenu.